Аналіз фінансової звітності – Тігова Т. М. – Організаційна структура фінансової системи

Фінансову систему розглядають за внутрішньою будовою та організаційною структурою. За внутрішньою будовою фінансова система являє собою сукупність відносно відособлених взаємозв’язаних сфер і ланок фінансових відносин, які відображають специфічні норми й методи розподілу і перерозподілу ВВП. За організаційною структурою фінансова система є сукупністю фінансових органів та інститутів, які керують грошовими потоками.

Внутрішня будова фінансової системи

Виділення складових елементів внутрішньої будови фінансової системи проводиться за ознакою каналів руху грошових потоків і місця концентрації фінансових ресурсів. Концентрація фінансових ресурсів проводиться у відповідних грошових фондах, які можуть виступати ознакою виділення окремих ланок фінансової системи.

Внутрішня структура фінансової системи відображає об’єктивну сукупність фінансових відносин і є загальною для всіх країн. Вона складається зі сфер і ланок. Сфера характеризує узагальнену за певною ознакою сукупність фінансових відносин. В основу виділення сфер фінансова наука рекомендує покласти рівень економічної системи.

Виділяється чотири сфери фінансових відносин:

– рівень мікроекономіки – фінанси суб’єктів господарювання;

– рівень макроекономіки – державні фінанси;

– рівень світового господарства – міжнародні фінанси;

– узагальнюючий рівень – фінансовий ринок.

Ланка показує відособлену частину фінансових відносин. II виділення проводиться за ознакою наявності або відособленого фонду фінансових ресурсів або специфічних форм і методів фінансових відносин.

Сфера фінансів суб’єктів господарювання не поділяється на окремі ланки, оскільки вони мають загальні принципи організації й методи ведення фінансової діяльності. Існують певні особливості пов’язані із формою власності чи галузевою специфікою. Однак, вони не настільки суттєві щоб на їх підставі виділяти окремі ланки. Ці особливості впливають на організацію фінансових відносин, але не змінюють їх суті.

Сфера державних фінансів характеризує фінансову діяльність держави. Вона включає такі ланки: бюджет держави; державний кредит; фонди цільового призначення; фінанси державного сектора.

Сфера міжнародних фінансів відображає обмінні та перерозподільні відносини на світовому рівні і включає три напрямки: міжнародні розрахунки; фінанси міжнародних політичних, економічних, гуманітарних організацій; міжнародні фінансові інститути.

Сфера фінансового ринку охоплює кругообіг фінансових ресурсів як специфічного товару. Фінансовий ринок поділяється на ринок грошей і капіталів.

Відособленою ланкою фінансової системи виступає страхування, яке не належить до конкретної сфери.

Внутрішню структуру фінансової системи подано на схемі 1.

Аналіз фінансової звітності   Тігова Т. М.   Організаційна структура фінансової системи

Схема 1. Внутрішня будова фінансової системи

Організаційна структура фінансової системи

Організаційна структура фінансової системи характеризується сукупністю фінансових органів та інститутів, які відображають систему управління фінансами.

Організаційний склад фінансової системи України складають (див. схему 2)

А) органи управління;

Б) фінансові інститути.

1. Органи управління:

Міністерство фінансів; Державна податкова адміністрація; Контрольно-ревізійна служба; Казначейство; Пенсійний фонд; Рахункова палата; Аудиторська палата; Комітет із нагляду за страховою діяльністю.

2. Фінансові інститути:

Національний банк; Комерційні банки; Небанківські кредитні установи; Страхові компанії; Міжбанківська валютна біржа; Фондова біржа;

Фінансові посередники на ринку цінних паперів.

Схема 2. Організаційний склад фінансової системи України

Принципи побудови фінансової системи:

Єдність, яка обумовлена єдиною економічною і політичною основою суспільства, єдиною фінансовою політикою, що реалізується в життя через фінансову систему.

Функціональне призначення ланок, яке виражається в тому, що в кожній із них вирішуються свої завдання специфічними методами, існують відповідні фонди грошових коштів, апарат управління.

Державним фінансам притаманні крім того, принципи демократичного централізму, які яскраво проявляються в побудові державних фінансових органів, а також бюджетної системи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Аналіз фінансової звітності – Тігова Т. М. – Організаційна структура фінансової системи