Адміністрування податків – Калінеску Т. В. – Термінологічний словник

Адміністрування податків – діяльність податкових органів під час здійснення податкового контролю за своєчасністю, повнотою і правильністю сплати податкових платежів юридичними та фізичними особами.

Адміністративні стягнення – штрафи, що накладаються на роботодавців, керівників, посадових осіб підприємств, установ та організацій і на громадян за порушення податкового законодавства.

Адміністративне правопорушення – противоправна дія або бездіяльність, що робить замах на державний або громадський порядок, права і свободи громадян.

Адміністративний штраф – стягнення, накладене на платника податку, який не подав зовсім чи у визначений термін податкової декларації, не заплатив податку чи припустився інших порушень податкового законодавства.

Акт перевірки – документ, у якому відображаються результати перевірки.

Активи платника податків – кошти, матеріальні та нематеріальні цінності, що належать юридичній або фізичній особі за правом власності або повного господарського відання.

Апеляційне узгодження – узгодження податкового зобов’язання у порядку і строки, які визначені законодавчо за процедурами адміністративного або судового оскарження.

Арифметичні помилки – помилки, описки, допущені платником податків при заповненні податкових декларацій (розрахунків) або додатків до них, зокрема, при обчисленні об’єкта оподаткування з метою визначення податкових зобов’язань з податку, збору, обов’язкового платежу.

База даних державної податкової служби – база даних в електронному вигляді, створена в органах державної податкової служби на основі показників звітних документів платників податків та призначена для централізованого накопичення та багаторазового використання в інформаційних системах органів ДПС.

Безнадійна заборгованість – заборгованість, яка виявилася непогашеною за таких умов: минув термін позовної давності; позичальника оголошено банкрутом; стягнення стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха; коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах майна позичальника, переданого в заставу як забезпечення зазначеної заборгованості, виявилося недостатньо для покриття заборгованості; позичальником є фізична особа, яка померла чи засуджена до позбавлення волі, чи визнана безвісти відсутньою чи недієздатною.

Безнадійний податковий борг – податковий борг платника податків, визнаного у встановленому порядку банкрутом, вимоги до якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю активів банкрута.

Відстрочення податкових зобов’язань – перенесення сплати основної суми податкових зобов’язань платника податків без урахування сум пені під проценти.

Державна податкова служба – орган, який підпорядковується уряду України і здійснює контроль за забезпеченням дотримання чинного податкового законодавства.

Державна реєстрація – облік у фінансових органах, у тому числі і податковій адміністрації, державних, кооперативних та інших форм власності підприємств з метою контролю за законністю їхнього виникнення, припинення існування та сплати податків.

Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів – автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, зобов’язаних сплачувати податки, інші обов’язкові платежі до бюджетів і зборів до державних цільових фондів.

Довідка – службовий документ, який стверджує факт проведення невиїзної документальної або виїзної планової чи позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання і є носієм доказової інформації про не встановлення фактів порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства суб’єктами господарювання.

Документальна перевірка – здійснення податкового контролю на території платника податків.

Камеральна перевірка – проведення податкового контролю у приміщенні податкового органу.

Картотека – реєстр розрахункових або виконавчих документів, надісланих обслуговуючому банку платником податків або органом стягнення та не оплачених у строк у зв’язку із браком коштів на такому рахунку.

Квитанція про прийняття податкового документа в електронному вигляді – електронний документ, що формується програмним забезпеченням органів ДПС та засвідчує факт та час прийняття (неприйняття) податкового документа в електронному вигляді у базу даних органів ДПС.

Контролюючий орган – державний орган, який у межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) та погашенням податкових зобов’язань чи податкового боргу.

Конфлікт інтересів – у разі коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта або різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів.

Об’єкт податкового адміністрування – фінансові відносини між платниками податків та державними контролюючими органами щодо нарахування та сплати податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів.

Облік платників – реєстрація платників податків, включення їх та даних про них до відповідних облікових реєстрів, вжиття заходів щодо виявлення платників з метою забезпечення повноти обліку.

Орган стягнення – державний орган, уповноважений здійснювати заходи із забезпечення погашення податкового боргу у межах компетенції, встановленої законами.

Організація податкових правовідносин – загальні основи організації діяльності податкової служби, що будуть основою для реалізації податкових відносин та визначатимуть основні орієнтири взаємовідносин між суспільством і фіскальними органами.

Пеня – плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що стягується з платника податків у зв’язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов’язання.

Платники податків – юридичні особи, їхньої філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб’єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов’язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі), пеню та штрафні санкції.

Повний арешт – заборона платнику податків на реалізацію прав розпорядження або користування активами, що знаходяться в адміністративному арешті з їхнім тимчасовим вилученням або без такого.

Податковий борг – податкове зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов’язання.

Податкова вимога – письмова вимога податкового органу до платника податків погасити суму податкового боргу.

Податкова декларація – документ, що подається платником податків до контролюючого органу у строки, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов’язкового платежу).

Податкова дисципліна – належне виконання суб’єктами податкових правовідносин обов’язків встановлених для них нормами податкового права.

Податкова заборгованість – невиконання обов’язку юридичної і фізичної особи сплачувати податки та збори в порядку і розмірах, установлених законодавством.

Податкове законодавство – сукупність нормативно-правових документів, що встановлюють та регулюють порядок нарахування та сплати до бюджету податків і обов’язкових платежів. Включає закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, інструкції Державної податкової адміністрації України та інших державних органів, роз’яснювальні листи.

Податкова застава – спосіб забезпечення податкового зобов’язання платника податків, не погашеного у строк.

Податкове зобов’язання – зобов’язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку тау строки, визначені законодавством України.

Податковий звіт – документ, що подається до податкової інспекції зі звітними даними про розрахунки з бюджетом.

Податкова звітність – сукупність документів зі звітними даними про нарахування та сплату до бюджету податків і податкових платежів. Складається і подається до податкових органів платниками податків у визначений термін.

Податковий компроміс – задоволення частини скарги платника податків під зобов’язання останнього погодитися з рештою податкових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом.

Податкова міліція – спеціальний підрозділ по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діє в складі органів державної податкової служби і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Податковий облік – на рівні держави: облік у податкових органах платників податків та стану їхніх розрахунків з бюджетом; на рівні підприємств – облік валових доходів і валових витрат у зв’язку з визначенням оподатковуваного прибутку.

Податкові органи – орган державної податкової служби України.

Податковий період – термін, протягом якого завершується процес формування податкової бази, визначається розмір податкового зобов’язання.

Податкове повідомлення – письмове повідомлення контролюючого органу про обов’язок платника податків сплатити суму податкового зобов’язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених законодавством України.

Податкова робота – діяльність, спрямована на встановлення кола платників податків, правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету та до цільових державних фондів податків і обов’язкових платежів. Є важливою складовою податкового менеджменту. Включає облік платників податків, облік надходжень податків, проведення перевірок достовірності об’єктів оподаткування, правильності нарахування податків та своєчасності їх сплати до бюджету.

Податкове розслідування – виявлення і розслідування фактів ухилення від оподаткування шляхом приховання доходів та інших об’єктів оподаткування.

Податкові роз’яснення – відповіді контролюючого органу на запити зацікавлених осіб з питань оподаткування.

Податкова служба – сукупність державних органів, які організовують і контролюють надходження податкових і окремих видів неподаткових платежів.

Податковий тиск – відношення загальної суми податкових зборів до сукупного національного продукту.

Податковий контроль – багатоаспектна міжгалузева система спостереження державних контролюючих органів за фінансово-господарською діяльністю платників податків із метою об’єктивного забезпечення заданого рівня формування бюджету й установлення її відповідно вимогам чинного законодавства.

Посвідчення на перевірку – документ, що надає право на проведення перевірки; засвідчує посадову особу податкового органу, яка уповноважена здійснювати перевірку, встановлює перелік об’єктів, які доручається перевіряти.

Примусове стягнення – звернення стягнення на активи платника податків у рахунок погашення його податкового боргу, без попереднього узгодження його суми таким платником податків.

Реструктуризація податкового боргу – відстрочення або розстрочення сплати податкового боргу, накопиченого платником податків станом на встановлену дату, а також його часткове списання.

Розстрочка платежу – розподіл суми платежу на декілька термінів сплати за рішенням відповідного фінансового органу.

Розстрочення податкових зобов’язань – надання платнику податків бюджетного кредиту на основну суму його податкових зобов’язань без урахування сум пені під проценти.

Санкція – заходи і рішення, що мають, як правило, остаточний характер що не підлягає перегляду.

Списання податкової заборгованості – анулювання заборгованості як безнадійної щодо сплати.

Суб’єкти податкової роботи – Верховна Рада України, Міністерство фінансів, Державне казначейство, Державна податкова адміністрація України, податкова міліція, фізичні і юридичні особи.

Спеціалізоване програмне забезпечення – програмне забезпечення, призначене для створення платником податків податкових документів в електронному вигляді відповідного формату згідно з встановленими вимогами.

Умовний арешт активів платника податків – обмеження платника податків щодо реалізації прав власності на арештовані активи за рішенням податкового керуючого.

Ухилення від сплати податків – дії платника податку, спрямовані на зниження його розміру або взагалі відмова від сплати податків з порушеннями чинного законодавства.

Штрафна санкція – плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов’язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених законодавчо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Адміністрування податків – Калінеску Т. В. – Термінологічний словник