Адміністрування податків – Калінеску Т. В. – Список використаної літератури

1. Адміністрування податків: навч. посіб. / Ю. Б. Іванов, Л. М. Карпов, К. В. Петросянц. – X.: Вид. ХНЕУ, 2005. – 210 с.

2. Азаров Л. Адміністративний арешт активів: як це робиться на Україні / Л. Азаров // – Бухгалтерія. – 2002. – № 16/1. – С. 215 – 219.

3. Андрущенко В. Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво / В. Л. Андрущенко // Фінанси України. – 2003. – № 6. – С. 27-35.

4. Бечко П. К. Податковий менеджмент: навч. посіб. / ПК. Бечко, Н. В. Лиса. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 288 с.

5. Буряк С. В. Податкові апеляції. Досудове врегулювання спорів з податковими органами / С. В. Буряк. – К.: ІВЦ ДПА України; X.: Фактор, 2008. – 560 с.

6. Вакулич І. П. Податкове адміністрування та ефективність податкової системи / І. П. Вакулич // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 54-59.

7. Ватуля І. Д. Податки, збори, платежі: навч. посіб. / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, Л. В. Рибалко – К.: Центр учбової літератури, 2006. – 352 с.

8. Вдовівен В. Відчуження в податкових правовідносинах / В. Вдовівен // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 146-148.

9. Вдовівен В. Податково-правовий конфлікт / В. Вдовівен // Підприємництво, господарство і право. – 2006. -№ 6. – С. 87-89.

10. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь, ВТФ “Перун”, 2007. – 354 с.

11. Вишневський В. Ухилення від сплати податків: моделювання вибору та дій економічного суб’єкта / В. Вишневський, А. Веткін // Економіка України. – 2004. – № 1. – С. 5-9.

12. Гусак Н. Б. Контроль податкових органів за діяльністю підприємств: навч. посіб. / Н. Б. Гусак, Ю. Д. Гусак. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.

13. Дадашев А. З. Налоговое администрирование в Российской федерации / А. З. Дадашев. – М.: Книжный мир, 2002. – 173 с.

14. Демидович В. В. Проблеми оптимізації податкового навантаження в Україні та напрямки їх вирішення / В. В. Демидович, І. В. Пономарьова // Фіскальні зобов’язання суб’єктів господарювання природно-ресурсних галузей: виконання, аналіз, контроль та регулювання : матеріали наук.-практ конф., 21-22 жовт. 2010 р., 4.1 – К.: НДЗ “Ресурси”, 2010. – С. 17-19.

15. Демидович В. В. Подолання стану депресивності регіону шляхом створення морально-свідомого суспільства / В. В. Демидович, Г. С. Ліхоносова // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Ч. 2 – 2009. – № 10 (140). – С. 25-31.

16. Демидович В. В. Стратегія управління податковими платежами на підприємствах в умовах кризи / В. В. Демидович, К. В. Баляба // Податкове навантаження: потреби регіону і можливості стягнення податків в умовах кризи: монографія. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – С. 142-147.

17. Деркач Т. Перевірка податкової звітності у ДПІ / Т. Деркач // Бухгалтерія – 2002. -№ 16/1 – С. 169-174.

18. Економічна енциклопедія: в 3-х т. Т.1 / редкол. С. В. Мочерний та інші. – К.: Академія, 2000. – 864 с.

19. Житна І. П. Адміністрування податку на додану вартість в Україні: організація та напрямки розбудови / І. П. Житна, В. О. Корецька-Гармаш // Культура народов Причерноморья. Сб. науч. трудов. № 175. – Симферополь: Межвузовский центр “Крым”, 2009. – С. 66-71.

20. Закон України “Господарський процесуальний кодекс України” від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ із змінами та доповненнями.

21. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001 р. № 2658-ІП.

22. Закон України “Про порядок погашення податкових зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. № 2181-ІП із змінами та доповненнями.

23. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991 р. № 1251-ХІІ із змінами та доповненнями.

24. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ.

25. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3.04.1997 р. №168-97 ВР із змінами та доповненнями.

26. Закон України “Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків і інших обов’язкових платежів” від 22.12.1994 р. №320/94-ВР із змінами та доповненнями.

27. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.1990 р. № 509 із змінами та доповненнями.

28. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ із змінами та доповненнями.

29. Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР із змінами та доповненнями.

30. Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ із змінами та доповненнями.

31. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15.05.2003 р. № 755-ІУ.

32. Закон України “Про державну таємницю” від 21.01.1994 р. № 3855-ХІІ із змінами та доповненнями

33. Закон України “Про заставу” від 02.10.1992 р. № 2654-ХІІ із змінами та доповненнями.

34. Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 5.10.1995 р. № 356/95-ВР із змінами та доповненнями.

35. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 20 лютого 2003 р. № 550-IV.

36. Закон України “Кодекс України “Про адміністративні правопорушення”” від 07.12.1984 р. № 8073 із змінами та доповненнями.

37. Закон України “Кримінальний кодекс України” від 05.04.2001 р. № 2341 із змінами та доповненнями.

38. Закон України “Митний кодекс України” від 11.07.2002 р. № 92-IV із змінами та доповненнями.

39. Закон України “Податковий кодекс України” від 02.12.2010 р. № 2755-VI із змінами та доповненнями.

40. Закон України “Цивільний кодекс України” від 16.01.2003 р. № 435-IV.

41. Іванишина О. С. Удосконалення адміністрування прямих податків як чинник підвищення їхньої фіскальної ефективності / О. С. Іванишина // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 221-225.

42. Іванов Ю. Б. Податковий менеджмент: підруч. / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Карпова. – К.: Знання, 2008. – 525 с.

43. Іванов Ю. Б. Система оподаткування в схемах і таблицях: навч. посіб. / Ю. Б. Іванов – Харків: ВД “Інжек”, 2004. – 304 с.

44. Іванов Ю. Б. Податкова система: підруч. / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – К.: Атіка, 2006. – 920 с.

45. Ісаншина Г. Ю. Податковий менеджмент: навч. посіб. / Г. Ю. Ісаншина – К: ПУЛ, 2003. – 260 с.

46. Калинеску Т. В. Концепнуальные подходы к налоговому стимулированию депрессивных территорий / Т. В. Калинеску, A. C. Лихоносова // Бизнес Информ. – 2009. – № 4(2). – С. 51-54.

47. Калинеску Т. В. Налоговые диффузии и иллюзии / Т. В. Калинеску // Бизнес Информ. – 2007. – № 12(2). – С. 10-12.

48. Калінеску Т. В. Проблеми формування ефективних інструментів податкового регулювання в умовах інтеграції держав / Т. В. Калінеску // Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Економіка. – 2009. – № 111. – С. 8-10.

49. Калінеску Т. В. Управління податковим потенціалом підприємства / Т. В. Калінеску, О. М. Антіпов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 2 (84). – Ч. 2. – 2005. – С. 104-108.

50. Калінеску Т. В. Бізнес, влада, податкова адміністрація – партнери чи супротивники / Т. В. Калінеску // Податкове навантаження: потреби регіону і можливості стягнення податків в умовах кризи: монографія. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – С. 50-57.

51. Калінеску Т. В. Управління податковим потенціалом підприємства / Т. В. Калінеску, О. М. Антіпов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Ч. 2. – 2005. – № 2 (84). – С. 104-108.

52. Калінеску Т. В. Регіональні та податкові стимули розвитку підприємництва / Т. В. Калінеску // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 2. – 2008. – № 4. – С. 14-17.

53. Калінеску Т. В. Податкові механізми моральної економіки / Т. В. Калінеску // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2010. – № 3 (145). – С. 128-135.

54. Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР із змінами та доповненнями

55. Конфлікт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: emc. komi. com

56. Корецька-Гармаш В. О. Вирішення спорів між платниками податків та податковими органами / В. О. Корецька-Гармаш, В. В. Демидович // Фіскальні зобов’язання суб’єктів господарювання природно-ресурсних галузей: виконання, аналіз, контроль та регулювання : матеріали наук.-практ конф., 21-22 жовт. 2010 p., 4.1 – К.: НДЗ “Ресурси”, 2010. – С. 37-39.

57. Костирко P. O. Аналітичне забезпечення внутрішнього контролю в управлінні економічним потенціалом підприємства / P. O. Костирко// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: Економічні науки. – 2008. – № 4 (31). – С. 165-172.

58. Костирко P. O. Внутрішній контроль у забезпеченні фінансово-економічної стійкості підприємства: зміна парадигми, ознаки, завдання / P. O. Костирко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009. – № 3(133). – С.88-96.

59. Костирко P. O. Нормативно-правове забезпечення контролю та аналізу фінансової стійкості підприємства / P. O. Костирко // Економіка та право. – 2009. – №3 (25). – С. 173-181.

60. Крисоватий А. І. Податкова система: навч. посіб. / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 332 с.

61. Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні: монографія / А. І. Крисоватий. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 320 с.

62. Ластовецький А. Організаційно-правові засади адміністрування податків / А. Ластовецький // Право України. – 2003. – № 11. – С.37-40.

63. Мельник В. М. Адміністрування податків в історичній ретроспективі / В. М. Мельник // Фінанси України. – 2005. – № 10. – С. 42-50.

64. Мельник В. М. Проблеми теорії та практики адміністрування податків в Україні / В. М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 5. – С. 40-43.

65. Мельник М. М. Вплив адміністрування податків на регулюючі ефекти оподаткування в Україні / М. М. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 11. – С. 39-43.

66. Мельник В. М. До питання формування теоретичних засад адміністрування податків / В. М. Мельник // Фінанси України. – 2008. – № 9. – С. 3-9.

67. Москаль Р. Конфлікт інтересів – правило для практичного застосування! Юридична газета – 2004. – №21. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: yur-gazeta. com

68. Наказ ДПАУ “Про затвердження Регламенту адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)” від 09.02.2006 р. № 62 із змінами та доповненнями.

69. Наказ ДПАУ “Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про сплату єдиного податку” від 29.10.99 р. № 599.

70. Наказ ДПАУ “Порядок заповнення та подання податкової декларації з ПДВ” від 30.051997 р. № 166.

71. Наказ ДПАУ “Про затвердження Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою та Порядку його видачі” від 13.10.1998 р. № 476.

72. Наказ ДПАУ “Про Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства” від 29.03.2003 р. № 143.

73. Наказ ДПАУ “Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України” від 18.07.2005 р. № 276.

74. Наказ ДПАУ “Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби” від 03.03.1998 р. № 93.

75. Наказ ДПАУ “Порядок направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків” від 03.07.2001 р. № 266.

76. Наказ ДПАУ “Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу” від 14.03.2001 р. № 103.

77. Наказ ДПАУ “Положення про призначення, звільнення та компетенцію податкового керуючого” від 02.08.2001 р. № 312.

78. Наказ ДПАУ “Про затвердження Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби” від 28.08.2001 р. № 338.

79. Наказ ДПАУ “Про затвердження Порядку застосування адміністративного арешту активів платника податків” від 25.09.2001 р. № 386.

80. Наказ ДПАУ “Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків” від 21.06.2001 р. № 253.

81. Наказ ДПАУ “Інструкція про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби” від 11.06.2003 р. № 290.

82. Наказ ДПАУ “Про затвердження Порядку розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань платників податків” від 18.09.2001 р. № 378.

83. Наказ ДПАУ “Кодекс професійної етики працівника державної податкової служби України” від 07.02.2006 р. № 59.

84. Нікітшин А. О. Адміністрування податків в умовах фінансово-економічної кризи / А. О. Нікітшин // Фінанси України. – Киев. – 2010. – № 1. – С. 38-45.

85. Олейнікова Л. Г. Підвищення фіскальної й економічної результативності податкового адміністрування в Україні / Л. Г. Олейнікова // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 47-59.

86. Онищенко В. А. Податковий контроль (основи організації) – К.: Журн. “Вісник податкової служби України”, 2002. – 432 с.

87. Організація і методика податкових перевірок: навч. посіб. / О. П Чернявський, В. П. Хомутенко, В. В. Демченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 288 с.

88. Основы налогового права: учеб. пособ. / под ред. Н. П. Кучерявенко. – X.: Легас, 2003. – 384 с.

89. Панасик В. М. Податковий облік / В. М. Панасик, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець: навч. посіб. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2002. – 263 с.

90. Податкове право: навч. посіб./ Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, ДА. Ко-пильник, за ред. М. П. Кучерявенька. – К.: Ірінком Інтер, 2003 – 400 с.

91. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія / П. В. Мельник, Л. Л. Тарантул, З. С. Варналій. – К.: Знання, 2008. – 675 с.

92. Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу” від 29.12.2010 р. № 1244.

93. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи по введенню ідентифікаційних номерів фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів” від 06.11.97 р. № 1232.

94. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку стягнення коштів та продаж інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі” від 15.04.2002 р. № 538.

95. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання майна” від 29.12.2010 р. № 1239.

96. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надіслання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого податкового зобов’язання за рішенням суду (господарського суду) від інших контролюючих органів порядок надіслання вжиття заходів для погашення податкового боргу платника податків з розрахунком його розміру” від 24.10.2001 р. № 1387.

97. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків” від 16.01.2008 р. № 14.

98. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України “Про заходи щодо забезпечення однакового і правильного застосування законодавства про податки” від 25.07.2002 р. № 1056.

99. Потапенко В. Значущі наслідки незначних податкових змін. Юридичний журнал.-2003. – №7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: justinian. com. ua

100. Райзберг Б. А. Современный экономический словар / Б. А. Райз-берг, ДІЛ. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 480 с.

101. Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди” від 01.04.94 р. № 02-5/215.

102. Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів” від 26.01.2000 р. № 025/35.

103. Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України “Про деякі питання практики застосування Арбітражного процесуального Кодексу України” від 9.10.2000 р. №02-5/540.

104. Селіванов А. Адміністрування податків: нові проблеми в адміністративному та фінансовому праві України / А. Селіванов // Право України. – 2002. – №2. – С.34-38.

105. Сигаев А. Эффективное администрирование НДС: проблемы и перспективы / А. Сигаев // Экономика Украины. – 2007. – № 7. – С. 24-31.

106. Сидорович О. Ю. Конфлікт інтересів між податкоплатником і фіскальними органами: суть, передумови виникнення та способи вирішення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: intkonf. org

107. Словарь русского языка / СИ. Ожегов; под общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. – М.: ООО “Издательский дом “ОНИКС 21 век”: ООО “Издательство “Мир и образование”, 2005. – 726 с.

108. Соколовська A. M. Податкова система держави: Теорія і практика становлення / A. M. Соколовська – К.: Знання-Прес, 2004. -454 с.

109. Сухомлин І. Права платника податків, активи якого знаходяться у податковій заставі / І. Сухомлин. В зб. систематизованого законодавства “Права платників податків”. – 2004. – В. 11. – С. 87-88.

110. Тимченко О. М. Облік і контроль у системі адміністрування ПДВ : взаємозв’язок, напрями вдосконалення / О. М. Тимченко, A. B. Пислиця // Фінанси України. – 2007. – № 8. – С. 91-99.

111. Указ Президента України “Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності” від 03.09.2007 р. № 816.

112. Указ Президента України “Про деякі зміни в оподаткуванні” від 07.08.1998 р. № 857/98.

113. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 03.07.1998 р. № 727.

114. Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрямки: монографія / В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін / за наук. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2002. – 415 с.

115. Чернелевський Л. М. Податковий облік і контроль: навч. посіб. / Л. М. Чернелевський, Т. Ю. Редзюк – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Пектораль, 2006. – 316 с.

116. Чернявський Л. М. Податковий облік і контроль: навч. посіб. / Л. М. Чернявський, Т. Ю. Редзюк. – К, 2004. – 328 с.

117. Чернявський О. П. Організація і методика податкових перевірок: навч. посіб. / О. П. Чернявський, В. П. Хомутенко, В. П. Демченко – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 288 с.

118. Чиж В. І. Організація податкового контролю за своєчасністю сплати та правильністю нарахування податку на прибуток в органах Державної податкової адміністрації / В. І Чиж, В. О. Корецька-Гармаш // Економіка: проблеми теорії та практики. 36. наук. праць Дніпропетровського національного університету. Вип. 260. Т. 4. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 1068-1080.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Адміністрування податків – Калінеску Т. В. – Список використаної літератури