Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Особливості управління органами внутрішніх справ

1. Наявність спеціального об’єкта впливу.

2. Значні повноваження, якими наділені ОВС.

3. Необхідність постійної взаємодії з іншими правоохоронними органами, державними та громадськими інститутами.

4. Форми централізованого підпорядкування та внутрішні нього розпорядку.

5. Наділення підрозділю слідства та дізнання правами процесуальної самостійності.

6. Необхідність прийняття управлінських рішень в умовах дефіциту часу та інформації.

7. Необхідність постійного удосконалення діяльності по зв’язкам із громадськістю.

Організація і діяльність органів внутрішніх справ, крім загального законодавства, регулюється також і спеціальними відомчими положеннями, статутами, настановами.

Оскільки управління внутрішніми справами є галуззю державного управління, то воно здійснюється згідно з основними принципами управління, які ми розглянули вище. Розглянемо, як проявляються окремі з цих принципів у галузі державного управління внутрішніми справами.

Участь громадськості в управлінні внутрішніми справами є необхідною умовою підвищення ефективності діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ. Основними формами активної участі громадян в охороні громадського порядку є масові громадські організації (наприклад, професійні спілки, громадські рухи), організації і органи громадської самодіяльності (вуличні, будинкові, батьківські комітети тощо), спеціальні громадські формування по охороні громадського порядку і профілактиці правопорушень (добровільні народні дружини, громадські пункти охорони правопорядку, ради профілактики правопорушень, товариські суди тощо). Громадяни також беруть участь у діяльності органів внутрішніх справ як позаштатні працівники міліції.

Централізм в управлінні внутрішніми справами проявляється в поєднанні централізованого керівництва при вирішенні основних питань охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю з децентралізацією оперативних функцій, широкою організаційною самостійністю та ініціативою апаратів і служб органів внутрішніх справ у вирішенні покладених на них завдань.

Конкретним проявом централізму в управлінні внутрішніми справами є також поєднання єдиноначальництва в керівництві апаратами і службами органів внутрішніх справ та персональної відповідальності керівника за стан справ з колегіальним обговоренням основних питань службової діяльності.

Органи внутрішніх справ організують свою роботу на основі суворої службової дисципліни. Наказ керівника є законом для підлеглого. Вказівки начальника не обговорюються, а виконуються.

Принцип рівноправності громадян в управлінні внутрішніми справами полягає в тому, що всі громадяни, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання, партійної належності та інших обставин, мають право на службу в органах внутрішніх справ та їх апараті, посідати ту чи іншу посаду. Незначні обмеження пов’язані тільки з віком, фізичними даними, рівнем освіти кандидатів на службу в органи внутрішніх справ.

Принцип рівноправності громадян полягає також у тому, що органи внутрішніх справ забезпечують охорону прав і свобод усіх без винятку громадян, незалежно від наведених вище обставин.

Найважливішим принципом державного управління в галузі внутрішніх справ є дотримання законності. Діяльність органів внутрішніх справ та їх посадових осіб має державно-владний характер, зачіпає суб’єктивні права та інтереси конкретних осіб. Вони наділені певними повноваженнями і виступають в інтересах і від імені держави. Будь-які відхилення від вимог закону мають значну суспільну шкоду, підривають авторитет держави загалом. Тому органи внутрішніх справ та їх працівники повинні діяти в межах наданих їм повноважень і в установленому законом порядку.

Щодо організаційних принципів побудови та діяльності органів внутрішніх справ, то тут слід зазначити, що основним принципом побудови ОВС є лінійно-функціональний принцип. Цей принцип поєднує переваги лінійного та функціонального принципів – єдиноначальництво і ефективний контроль за діяльністю усіх ланок системи органів внутрішніх справ з високим рівнем функціонального керівництва.

Організаційними принципами діяльності органів внутрішніх справ є одноособова відповідальність керівників за результати роботи органів і служб, раціональний розподіл повноважень, рівномірне робоче навантаження служб і окремих працівників, поєднання єдиноначальництва і колегіальності при прийнятті найважливіших рішень.

Таким чином, управління внутрішніми справами – це самостійна галузь державного управління в адміністративно-політичній сфері. Ця галузь має свої специфічні об’єкти управління. Управління внутрішніми справами поділяється на підгалузі, які тісно взаємопов’язані між собою.

Управління внутрішніми справами – це діяльність компетентних органів держави по забезпеченню і охороні громадського порядку і громадської безпеки від злочинних та інших протиправних посягань.

Управління внутрішніми справами має свою специфіку, яка проявляється в правоохоронному характері управління.

Управління внутрішніми справами, як і іншими галузями державного управління, здійснюється за певними принципами, основними з яких є дотримання законності, широка участь громадян та рівноправність громадян в управлінні внутрішніми справами, централізм.

Побудова системи органів внутрішніх справ враховує специфіку їх діяльності. Основним принципом їх побудови є лінійно-функціональний принцип. Організаційними принципами діяльності органів внутрішніх справ є одноособова відповідальність керівників за результати роботи підпорядкованих органів і служб, раціональний розподіл повноважень та поєднання єдиноначальництва і колегіальності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Особливості управління органами внутрішніх справ