Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 7. Фіксування адміністративного процесу

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Кодексу адміністративного судочинства України суд під час судового розгляду адміністративної справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Фіксування судового процесу технічними засобами є процесуальною формою закріплення інформації про процес судового розгляду відповідних адміністративних справ. Отже, ці приписи означають, що під час судового розгляду адміністративної справи здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Зазначене положення свідчить про принцип гласності судового процесу, закріпленого як цим Кодексом, так і Конституцією України як засади здійснення правосуддя. Відповідно до п. 7 ч. З ст. 129 Конституції України реалізація принципу гласності судочинства забезпечується за допомогою повного фіксування судового адміністративного процесу технічними засобами. Повний і точний запис судового процесу технічними засобами важливий як для суду, так і для осіб, що беруть участь у справі. Фіксування судового адміністративного процесу технічними засобами усуває всілякі сумніви в правильності і повноті ведення протоколу судового засідання, підвищує довіру до суду. Повне фіксування судового засідання відбувається за допомогою звукозаписувального технічного засобу. У цьому випадку уточнюється поняття технічного засобу, який використовується, – звукозаписувальний технічний засіб. Отже, у судовому засіданні обов’язково фіксується мовна інформація. Однак статтею, що коментується, не встановлюється вид звукозаписувального пристрою, що дає можливість розширювального тлумачення: такими пристроями можуть бути магнітофони, диктофони, цифрові та аналогові пристрої звукозапису тощо. Крім цього, законом не заборонено використання інших засобів фіксування процесу. Тому з дозволу суду можуть бути використані відеозаписувальні пристрої, особливо у випадку, коли це є доцільним з погляду оцінки доказів. Зокрема відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу адміністративного судочинства України особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото – і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб’єктами владних повноважень. Отже, зафіксована таким чином інформація має значення первинного джерела інформації, на основі якої складатимуться друковані тексти випису судових засідань. Натомість, інформація, зафіксована у електронній формі, має форму електронного документа. Відповідно до Закону України “Про електронні документи і електронний документообіг” від 22 травня 2003 р. електронний документ є таким, в якому інформація подана в електронній формі, що включає необхідні реквізити, зокрема електронний цифровий підпис. Електронний документ може бути створено, передано, збережено, оброблено і перетворено на візуальну форму подання.

На підставі викладеного, із врахуванням значення інформації, яка зафіксована за допомогою технічних засобів, і яка є документом, до них ставлять певні вимоги:

1) запис має бути зроблений згідно з встановленою процедурою і за своїм змістом відображати процес Судового засідання;

2) цей запис повинен мати відповідні реквізити, які визначаються вимогами норм процесуальних законів, тому в ньому мають бути зазначені: а) назва адміністративного суду та його юридична адреса; б) дата, час та місце проведення судового засідання; в) прізвище секретаря тощо; 3) мати інформацію про склад суду, назву та номер справи, відомості про сторони, які беруть участь у справі та інші (фіксуються у судовому засіданні шляхом її озвучення

Відповідно до наказу Державної судової адміністрації України “Про створення належних організаційних передумов для повного фіксування судового засідання технічними засобами” від 29 квітня 2004 р. з 15 червня 2005 р. в експериментальному порядку в місцевих загальних (модельних) судах здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Відповідно до п. 2-1 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України до 1 січня 2008 р. повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу здійснюється судом тільки за вимогою особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду. В усіх інших випадках процес судового засідання фіксується у протоколі судового засідання.

Протокол має містити такі відомості:

1) рік, місяць, число і місце проведення судового засідання;

2) час початку судового засідання;

3) найменування адміністративного суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді (суддів), секретаря судового засідання;

4) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

5) відомості про присутність осіб, які беруть участь у справі, експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків або про їх відсутність, причини відсутності та про вручення їм повісток;

6) відомості про роз’яснення сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їхніх процесуальних прав та обов’язків;

7) усі розпорядження головуючого та ухвали, постановлені без виходу до нарадчої кімнати, а також відомості про проголошення ухвал, постановлених у нарадчій кімнаті;

8) основний зміст заяв і клопотань сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, та процес їхнього обговорення;

9) основний зміст пояснень осіб, які беруть участь у справі, а також показання свідків, усні роз’яснення та доповнення експертами своїх висновків; усні роз’яснення спеціалістів;

10) подані в судовому засіданні докази, процес дослідження доказів, а у разі, якщо докази не додаються до справи, – номер, дата та зміст письмових доказів, а також ознаки і властивості речових доказів;

11) зміст судових дебатів;

12) відомості про проголошення постанови, ухвали за результатами розгляду справи та роз’яснення особам, які беруть участь у справі, змісту постанови, ухвали, порядку і строку їх оскарження, а також права та строк на ознайомлення з протоколом судового засідання, подання щодо нього зауважень;

13) час закінчення судового засідання у справі.

У протоколі судового засідання відображаються всі істотні моменти розгляду справи в тій послідовності, в якій вони були в судовому засіданні. Протокол складається секретарем судового засідання і повинен бути оформлений та підписаний головуючим і секретарем судового засідання не пізніше трьох днів з дня закінчення судового засідання. У разі потреби строк для оформлення та підписання протоколу може бути продовжено головуючим, але не більше ніж на десять днів після викінчення судового засідання. Про підписання протоколу повідомляються особи, які беруть участь у справі.

Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися з протоколом судового засідання і протягом трьох днів після їх Повідомлення про підписання протоколу або після закінчення строку на підписання протоколу подавати свої письмові зауваження щодо неповноти або неправильності протоколу.

Головуючий розглядає зауваження до протоколу і в разі згоди з ними посвідчує їх правильність. У разі незгоди головуючого із поданими зауваженнями вони розглядаються судом з повідомленням осіб, які брали участь у справі, про дату, час і місце проведення судового засідання.

Розглянувши зауваження, суд постановляє ухвалу, якою посвідчує правильність зауважень або відхиляє їх. У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення суд полишає їх без розгляду.

Зауваження повинні бути розглянуті не пізніше п’яти днів з дня їхнього надходження до суду. Зауваження приєднуються до справи, зокрема, якщо їх не було розглянуто у зв’язку з вибуттям головуючого.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Кодексу адміністративного судочинства України фіксування судового засідання технічним засобом здійснює секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду.

Враховуючи вимоги до якості звукозапису судового засідання, особа, яка здійснює фіксування процесу технічними засобами повинна мати певні професійні знання. Залежно від складності застосовуваних технічних засобів, їх використовування під час процесу може бути покладене на відповідну особу працівника апарату суду. Це питання віднесено до компетенції головуючого у судовому засіданні.

3. Відповідно до ч. З ст. 41 Кодексу адміністративного судочинства України носій інформації, на який здійснювався технічний запис судового засідання (касета, дискета, компакт-диск тощо), є додатком до журналу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи (зміст цієї статті має тлумачитися з врахуванням п. 2-1 розділу VII КАС в редакції Закону України від 8 вересня 2005 р.).

З огляду на перелік видів носіїв інформації, можна дійти висновку про те, що він не є вичерпним, і крім зазначених, залежно від виду технічного засобу, можуть бути використані й інші (флеш-карти тощо).

Звукозапис судового засідання у разі вимоги про повне фіксування судового засідання технічними засобами відповідними суб’єктами є документом, який за юридичною силою тотожний протоколу судового засідання у письмовій формі. Тому носій інформації є додатком до журналу судового засідання, який ведеться паралельно із звукозаписом, і в обов’язковому порядку має бути приєднаний до нього.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 7. Фіксування адміністративного процесу