Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 6. Особливості предметної підсудності

З метою однозначного визначення конкретного адміністративного суду, який має розглядати той чи інший публічно-правовий спір, враховуючи її особливості, КАС України встановлено види підсудності справ адміністративної юрисдикції, а саме:

O предметна підсудність адміністративних справ,

O територіальна підсудність адміністративних справ,

O інстанційна підсудність адміністративних справ,

O підсудність кількох пов’язаних між собою вимог.

Відповідно до окремих положень КАС України, адміністративними судами першої інстанції в Україні є 1) місцеві загальні суди, 2) окружні адміністративні суди та 3) Вищий адміністративний суд України, (ст. 18 КАСУ)

Предметна підсудність забезпечує відповідний розподіл адміністративних справ між цими трьома ланками судової системи, як між судами виключно першої інстанції, тобто між місцевими загальними судами, окружними адміністративними судами чи Вищим адміністративним судом України.

Необхідність закріплення такого виду підсудності адміністративних справ у КАС України обумовлено тим, що,

По-перше, частково адміністративне правосуддя здійснюється також загальними місцевими судами,

Та, по-друге, до компетенції Вищого адміністративного суду України віднесені адміністративні справи, які мають вирішуватись ним як судом першої інстанції.

Виходячи із положень ч. ч. 1-3 ст. 18 КАС України, можна судити про існування в Україні дворівневої системи місцевих адміністративних судів, яка представлена:

1) місцевими загальними судами, які за своїми функціями віднесені до адміністративних судів та

2) окружними (місцевими) адміністративними судами. Дворівнева система місцевих адміністративних судів дає можливість одночасно забезпечити доступність правосуддя для людини і незалежність суддів від стороннього втручання, особливо від органів виконавчої влади.

Місцеві загальні суди діють як адміністративні суди у двох випадках: (ч. 1 ст. 18 КАСУ)

1) розглядаючи та вирішуючи публічно-правові спори, учасником яких є суб’єкт місцевого самоврядування;

2) розглядаючи та вирішуючи публічно-правові спори пов’язані із рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки, (ч. 2 ст. 18 КАСУ)

Разом із тим, у ст. 18 КАС України закріплено такий вид предметної підсудності адміністративних справ як альтернативна.

Альтернативна предметна підсудність адміністративних справ забезпечує спрощений доступ фізичних і юридичних осіб до судових органів у разі порушення урядовими особами місцевих органів виконавчої влади їх законних прав, свобод та інтересів. Такий спрощений доступ до судових органів полягає у можливості подання зацікавленою особою адміністративного позову і до місцевого загального суду, і до окружного адміністративного суду.

Так, якщо предметом розгляду і вирішення суду є скарги на дії або бездіяльність посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади, то такі справи розглядаються місцевим загальним судом: або адміністративним судом, або окружним адміністративним судом – на вибір позивача.

Можливість вибору зацікавленою особою судових органів, які розглядатимуть її адміністративну справу, забезпечує цій особі або доступність суду (якщо справа розглядатиметься місцевим загальним судом), або додаткові гарантії щодо незалежного розгляду справи (якщо справа розглядатиметься окружним адміністративним судом).

Елемент альтернативної предметної підсудності міститься у ч. 5 ст. 18 КАС України, якою визначено, що у разі невизначеності КАС України предметної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом на вибір позивача.

Поряд із загальним місцевим судом та окружним адміністративним судам, як судами першої інстанції, повноваженнями суду першоі інстанції щодо чітко визначених процесуальним законом адміністративних справ, також наділений Вищий адміністративний суд України.

Вищому адміністративному суду України як суду першої і останньої інстанції підсудні справи: (ч. 4 ст. 18 КАСУ)

Щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму;

Щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

Спеціальні правила предметної підсудності адміністративних справ Вищому адміністративному суду України, як суду першої інстанції, передбачені також Главою 6 “Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ” Розділу НІ “Провадження у суді першої інстанції” КАС (ч. ч. 3-5 ст. 172, ч. 2 ст. 173, ч. З ст. 174, ч. З ст. 175, ч. 1 ст. 176, ч. І ст. 180, ч. 1 ст. 182).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 6. Особливості предметної підсудності