Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 4. Наука адміністративного права, її предмет та система

Адміністративне право є не тільки самостійною галуззю права, але й галуззю правової науки. Наука адміністративного права є системою наукових уявлень, знань і теоретичних положень про адміністративне право.

Адміністративне право як галузь юридичної науки – це сукупність знань, теоретичних понять, наукових поглядів, тлумачень, уявлень та концепцій про адміністративне право, його систему, предмет і метод його правового регулювання, історичні аспекти становлення, проблеми і перспективи розвитку цієї галузі права та сфери її застосування.

Предметом науки адміністративного права є дослідження:

А) правових проблем теорії державного управління (його змісту, місця в механізмі соціального управління, взаємовідношення з державною владою та іншими видами державної діяльності, структури, функцій і методів здійснення, соціально-політичних і організаційних принципів);

Б) адміністративно-правових норм, що регулюють відносини в різних сферах і галузях державного управління; проблем, пов’язаних з удосконаленням, систематизацією адміністративного права; механізму регулювання управлінських суспільних відносин, шляхів і засобів підвищення ефективності адміністративно-правових норм;

В) адміністративно-правових відносин щодо їх юридичного змісту і структури, співвідношення внутрішніх елементів (владні начала, однобічність, підпорядкованість та ін.);

Г) правового статусу суб’єктів адміністративного права, адміністративно-правових гарантій їх прав;

Д) форм і методів управлінської діяльності, проблем адміністративного процесу і адміністративної юрисдикції;

Е) засобів забезпечення і зміцнення режиму законності і дисципліни у сфері державного управління;

Є) організаційно-правових проблем державного управління окремими галузями і сферами суспільного життя держави. Наука адміністративного права виявляє і вивчає загальні закономірності адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, розкриває їх суть, узагальнює і поширює практику застосування норм адміністративного права.

Завдяки глибокому і всебічному дослідженню цих закономірностей розробляються науково обгрунтовані рекомендації і пропозиції, спрямовані на зміну, вдосконалення адміністративно-правових норм і, насамперед, на підвищення їх ефективності.

Одним із завдань науки адміністративного права є вироблення наукових основ адміністративного права як навчальної дисципліни, що вивчається у вищих юридичних навчальних закладах нашої держави, а також розробка наукових понять і категорій, якими вона оперує.

Основними функціями науки адміністративного права є:

– теоретико-пізнавальна;

– практично-прикладна (або нормативна);

– виховна.

Теоретико-пізнавальна функція науки адміністративного права полягає у глибокому, всебічному теоретичному осмисленні суті адміністративного права, його особливостей, усього механізму адміністративно-правового регулювання.

Практично-прикладна, або нормативна, функція забезпечує вироблення рекомендацій по вдосконаленню адміністративного законодавства і практики його застосування.

Наука адміністративного права, як і кожна галузь науки, має свою систему, під якою розуміють внутрішній зв’язок і логічну послідовність дослідження питань, що складають її предмет.

Система науки адміністративного права будується на основі внутрішнього зв’язку, між різними адміністративно-правовими інститутами і обумовлена об’єктивними закономірностями, притаманними нашому суспільству. Вона визначається її змістом як галузі юридичної науки. В основу системи науки адміністративного права покладені реально існуючі системи управлінських відносин і система галузі адміністративного права.

Курс науки адміністративного права України складають Загальна і Особлива частини. Питання, що стосуються державного управління і його правового регулювання загалом, складають Загальну частину курсу, а питання, що стосуються окремих галузей і сфер управління – Особливу частину курсу.

Між системою галузі і системою науки адміністративного права є органічний зв’язок, проте вони не збігаються. Справа в тому, що наука адміністративного права, крім загальних питань, досліджує також закономірності розвитку адміністративного права, ставить інші теоретичні проблеми. Тому система науки адміністративного права за колом питань ширша за систему галузі адміністративного права.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 4. Наука адміністративного права, її предмет та система