Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2. Основні права, свободи та обов’язки іноземних громадян та осіб без громадянства, що проживають в Україні

Правовий статус іноземців в Україні, основні свободи та обов’язки іноземних громадян та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, порядок вирішення питань, пов’язаних з їх в’їздом в Україну або виїзду з України встановлюється Конституцією України, Законом України від 4 лютого 1994 року. “Про правовий статус іноземців”.

На початку розгляду другого питання нам необхідно визначитись хто є “іноземці”. Іноземцями визнаються іноземні громадяни – особи, які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами України, та особи без громадянства, які не належать до громадянства будь-якої держави.

Основними засадами правового статусу іноземців під час перебування в Україні такі (ст. 2 Закону України “Про правовий статус іноземців”(далі Закону)):

Іноземці мають ті самі права і свободи та виконують ті самі обов’язки, що і громадяни України, якщо інше не передбачено Конституцією, цим та іншими законами України, а також міжнародними договорами України.

Іноземці є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин.

Якщо іноземною державою встановлено обмеження щодо реалізації прав і свобод громадянами України, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про встановлення відповідного порядку реалізації прав і свобод громадянами цієї держави на території України. Це рішення набирає чинності після його опублікування. Воно може бути скасовано, якщо відпадуть підстави, за яких воно було прийнято.

Здійснення іноземцями своїх прав і свобод не повинно завдавати шкоди національним інтересам України, правам, свободам і законним інтересам її громадян та інших осіб, які проживають в Україні.

Іноземці зобов’язані поважати та дотримуватись Конституції і законів України, шанувати традиції та звичаї народу України.

Необхідно розрізняти поняття імміграція та тимчасове перебування іноземців в Україні. Отже розглянемо порядок імміграції іноземців в Україну (ст. З Закону).

Іноземці можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на постійне проживання або для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території.

Іноземець може отримати дозвіл на імміграцію та іммігрувати на постійне проживання, якщо він:

– має в Україні законне джерело існування;

– перебуває у близьких родинних відносинах (батько, мати, діти, брат, сестра, подружжя, дід, баба, онуки) з громадянами України;

– перебуває на утриманні громадянина України;

– має на своєму утриманні громадянина України;

– в інших передбачених законами України випадках. Іноземці, які іммігрували на постійне проживання або для тимчасового працевлаштування, отримують посвідки відповідно на постійне тимчасове проживання.

Порядок видачі дозволу на імміграцію, а також посвідки на постійне тимчасове проживання та вирішення інших питань, пов’язаних імміграцією іноземців, визначається Законом України про імміграцію.

Щодо тимчасового перебування іноземців на території України встановлений такий порядок. Іноземці, які перебувають в Україні на іншій законній підставі, вважаються такими, що тимчасово перебувають в Україні. Вони зобов’язані в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, зареєструвати національні паспорти або документи, які їх замінюють, і виїхати з України після закінчення відповідного терміну перебування.

Якщо іноземці, які тимчасово перебувають в Україні, змінюють проживання, вони зобов’язані повідомити про це органи внутрішніх справ, у яких зареєстровані їхні національні паспорти або документи, що їх замінюють.

Відповідно до Конституції та законодавства України, іноземцям може надаватися притулок (ст. 4 Закону).

Підстави і порядок набуття статусу біженця передбачені Законом України “Про біженців”. Відповідно до Конституції та Закону України “Про громадянство України”, іноземці можуть набути громадянства України (натуралізуватися) (ст. 6 Закону).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2. Основні права, свободи та обов’язки іноземних громадян та осіб без громадянства, що проживають в Україні