Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2.3. Організаційні методи

Під організаційними розуміються методи впливу на структурну побудову системи з метою надання їй властивостей налагодженого механізму, здатного функціонувати найбільш раціонально.

Організаційна структура системи органів внутрішніх справ – це, передусім, склад відповідних підрозділів (служб), їх взаємозв’язки по “вертикалі” та “горизонталі”. її удосконалення передбачає забезпечення: відповідності організаційної структури основним функціям, які реалізуються системою, а також економічності апарату, його раціональної побудови. Організаційні методи є засобом досягнення такої мети. У процесі реалізації кожен із них перетворюється на певний напрямок організаційної діяльності.

Можна назвати два основних напрямки організаційного впливу на структуру апарату управління: якісний, тобто пов’язаний зі зміною змісту діяльності підрозділів, організацій; кількісний, тобто спрямований на визначення кількість та штатної належності організацій та їх структурних ланок. Організаційна структура того чи іншого апарату управління залежить від ряду чинників, але, насамперед, – від виконуваних функцій.

Доведення структури системи до відповідності функціям, що реалізуються, – одне з центральних питань управління. Удосконалення структури розпочинається зі з’ясування призначення діяльності системи загалом та визначення специфічних функцій її ланок, способів зв’язку та взаємодії між ними. Зв’язок та залежність структури апарату від змісту його діяльності виявляються у тому, що зміна функцій обумовлює перебудову структури.

Однак, як і будь-яка форма, структура консервативна в тому розумінні, що не перебудовується одразу зі змінами змісту діяльності Тому в управлінні органами внутрішніх справ важливу роль відіграє постійне спостереження за тими чи іншими трансформаціями, щоб своєчасно внести структурні корективи. Отже, вплив на організаційну структуру є необхідним процесом, оскільки лише при її відповідності реальним умовам можна найбільш раціонально використовувати сили та засоби.

Важливим напрямком вдосконалення оргструктури є розробка функціональних обов’язків різних категорій співробітників та пов’язане з цим визначення прав та відповідальності певних посадових осіб. Задля досягнення максимально-ефективного способу функціонування акцентації слід піддати також і проблему накладення повноважень працівників конкретної інстанції, у зв’язку з якою різко підвищується ймовірність виникнення казусів деструктивного характеру, правових колізій, невпорядкованості діяльності загалом.

Раціональна побудова організаційної структури органів внутрішніх справ вимагає науково обгрунтованих нормативів штатної чисельності апаратів та служб, оптимізованих норм керованості, доцільного співвідношення різних категорій співробітників. Оптимізація штатів апарату управління може здійснюватись шляхом об’єктивно обгрунтованого визначення мінімально необхідної чисельності особового складу, здатного забезпечити в повному обсязі якісне виконання покладених на нього функцій. Розрахунки штатної чисельності повинні здійснюватись на основі досвіду передових підрозділів та співробітників, враховувати прогресивні напрямки вдосконалення їх роботи – завдяки впровадженню ефективних технічних засобів та науковій організації праці.

Таким чином, удосконалення структури, розробка обгрунтованих норм штатної чисельності та керованості, рівномірний та пропорційний розподіл сил та засобів, постійний організаційний вплив на систему управління органів внутрішніх справ, що здійснюється з урахуванням змін оперативної обстановки, досягнень науки та техніки – це виключно доцільний перелік заходів, вжиття яких є безумовною детермінантою продуктивності діяльності закладу, на якому вони були запроваджені.Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2.3. Організаційні методи