Адміністративне право – Алфьоров С. М. – СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ПОСИЛАНЬ

1. Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні / В. Б. Авер’янов ; НАН Укр. : Ін-т держави ім. Корецького.- К. : ІнЮре, 1997.- 48с.

2. Административное право Украины : учебное пособие / под ред. Ю. П. Битяк, В. В. Зуй.-Х., 1999.- 224с.

3. Адміністративне право України : підручник для юридичних вузів і фак. / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка.- X., 2000.- 520с.

4. Административное право зарубежных стран : учебное пособие.- М. : Спарк, 1996.- 226с.

5. Андрійко О. Ф. Державний контроль у сфері виконавчої влади / О. Ф. Андрійко.- К., 1999.- 45с.

6. Бандурка О. М. Адміністративний процес : підручник для вищих навч. закл. / О. М. Бандурка, М. М. Тищенко.- К., 2002.- 288с.

7. Битяк Ю. П. Адміністративне право України : конспект лекцій / Ю. П. Битяк, В. В. Зуй.- X., 1996.- 160с.

8. Ващенко С. В. Адміністративна відповідальність : навч. посібник / С. В. Ващенко, В. Г. Поліщук.- Запоріжжя, 2001.- 142с.

9. Ващенко С. В. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень : навч. посібник / С. В. Ващенко, В. Г. Поліщук.- Запоріжжя, 2000.- 72с.

10. Волинка К. Г. Теорія держави і права : навч. посібник / К. Г. Волинка.- К., 2003.- 240с.

11. Голосніченко І. П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття) / І. П. Голосніченко.- К., 1998.- 98с.

12. Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України : навч. посібник / С. Т. Гончарук.- К., 1996.- 67с.

13. Гончарук С. Т. Суб’єкти адміністративного права України : навч. посібник / С. Т. Гончарук.-К., 1998.- 112с.

14. Державне управління: теорія і практика / за заг. ред. В. Б. Авер’ янова.-К., 1998.- 432с.

15. Ківалов С. В. Адміністративне право України : навчально-методичний посібник / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла.- Одеса : Юридична література, 2002.- 312с.

16. Кисіль С. П. Центральні органи виконавчої влади України: стан і розвиток : наукове видання / С. П. Кисіль.- К., 1999.- 80с.

17. Коваль Л. Адміністративне право України / Л. Коваль.- К., 1994.- 208с.

18. Колпаков В. К. Адміністративне право України / В. К. Колпаков.- К., 1999.- 736с.

19. Кампо В. М. Становлення нового адміністративного права України : науково-популярний нарис / В. М. Кампо, Н. Р. Нижник, Б. П. Шльоер ; за заг. ред. В. М. Кампо.- К., 2000.- 60с.

20. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації : монографія / А. Т. Комзюк.- X., 2002.- 336с.

21. Коломоєць Т. О. Методичний посібник з курсу “Адміністративне право України” для студентів юридичного факультету / Т. О. Коломоєць.- Запоріжжя : ЗДУ, 2001.- 207с.

22. Котюк 1.1. Основи публічного права України / 1.1. Котюк.- К. : Логос, 1998.- 160с.- (Бібліотека школяра).

23. Овсянко Д. М. Административное право : учебное пособие / Д. М. Овсянко.- М., 2001.- 468с.

24. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник / В. М. Плішкін.- К., 1999.-702с.

25. Старилов Ю. Н. Курс административного права : в 3 т./ Ю. Н. Старилов.- М., 2002.- Т.1 : История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты.- 728с.

26. Словарь русского язика / под ред. С. И. Ожегова.- М., 1952.- С.309.

27. Теоретичні засади вирішення проблеми державного управління в Україні : наукова доповідь / за заг. ред. Ю. С. Шемшученко Ю. С., В. Б. Авер’янова.- К., 1995.- 23с.

28. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса / Ю. А. Тихомиров.- М., 1998.- 798с.

29. Толковый словарь по управлению.- М. : Алане, 1994.- 252с.

30. Цветков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аналіз) / В. В. Цветков.- X. : Право, 1996.- 376с.

31. Энциклопедический словарь / под ред. Б. В. Введенского.- М., 1954.- С.380.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ПОСИЛАНЬ