Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 3. Стадії адміністративного процесу (адміністративного провадження)

У науковій та навчально-методичній літературі фахівцями з адміністративного права та процесу, при аналізі процесу більше уваги присвячено проблемам пов’язаним зі стадіями провадження справ про адміністративні правопорушення, але на нашу думку, ототожнювати стадії адміністративного процесу зі стадіями провадження справ про адміністративні правопорушення було б, не зважаючи на їх схожість, недоречно хоча б тому, що адміністративний процес включає в себе значну кількість таких проваджень.

Важливими органічними елементами, що характеризують структуру адміністративного процесу, є стадії, етапи, процесуальні дії.

Стадією вважається така відносно самостійна частина послідовно здійснюваних процесуальних дій, яка разом з загальними завданнями має притаманні тільки їй цілі та особливості, що стосуються учасників процесу, їх прав та обов’язків, термінів здійснення процесуальних дій і характеру процесуальних документів, які оформляються [23, с.171].

Процесуальна стадія – це відносно уособлена, відділена часом та логічно пов’язана сукупність процесуальних дій, спрямованих на досягнення певної мети та вирішення відповідних завдань конкретного адміністративного провадження, що характеризується колом суб’єктів і закріплюється у процесуальних актах [6, с.192].

Можна виділити наступні стадії адміністративного процесу:

– Стадія аналізу ситуації, в ході якої збирається та фіксується інформація про фактичний стан справ, реальні факти, оцінюється перспектива подальшого руху справи, приймається рішення про необхідність такого руху. Фактично це стадія становить елементи порушення адміністративної справи.

– Стадія прийняття рішення по справі, в коді якої дається юридична оцінка зібраної інформації, повно та всебічно досліджується матеріали справи з метою встановлення об’єктивної істини, приймається конкретне рішення.

– Стадія оскарження або опротестування рішення по справі, що носить факультативний характер.

– Стадія виконання прийнятого рішення, в ході якої логічно завершується діяльність по адміністративній справі.

Кожна стадія адміністративного процесу може мати свої етапи та дії. Так, у стадії порушення провадження в справі про адміністративне правопорушення можна виділити етап припинення правопорушення та застосування відповідних заходів, що забезпечують провадження в справі, наприклад, адміністративного затримання.

Стадії існують у будь-якому адміністративному провадженні. Кожному виду адміністративних проваджень притаманні свої, які не повторюються в інших видах. Стадії одних видів проваджень зафіксовані в нормативному порядку, інших – не зафіксовані і являють собою специфічний результат узагальнення чинних у тій чи іншій сфері правил [18, с.331].

Провадження по виданню нормативних актів управління складається з п’яти стадій:

– встановлення потреби видання нормативного акта (на цій стадії збирається інформація про стан справ, виявляються ситуації, що потребують нормативного врегулювання);

– підготовка проекту акта (здійснюються такі дії: визначення виконавців, узгодження (візування) проекту, його створення, якщо це потрібної визначаються строки розробки та ін.);

– винесення проекту на обговорення органу управління (проект оцінюється органом управління, обирається оптимальний варіант рішення);

– прийняття рішення по проекту (проект визнається прийнятим або неприйнятим);

– опублікування акта (тобто доведення його до відома посадових осіб).

У провадженні по створенню, реорганізації і ліквідації організаційних структур у сфері державного управління виділяються такі стадії:

– збір та первинне вивчення інформації про потребу організаційних змін;

– обгрунтування потреби змін;

– вибір та аналіз норм, що підлягають застосуванню;

– розгляд справи компетентним органом;

– винесення рішення.

У провадженні по комплектуванню організаційних структур у сфері державного управління персоналом існують такі стадії:

– вивчення інформації;

– узгодження умов трудового договору;

– здійснення необхідних організаційних заходів;

– вибір норм, які слід застосовувати;

– розгляд справи;

– прийняття рішення.

До обов’язкових стадій цього провадження відносить: а) адміністративне розслідування та направлення матеріалів за підвідомчістю: б) розгляд справи компетентним органом (посадовою особою) і прийняття постанови; факультативні: в) оскарження і опротестування постанов, їх перегляд; г) безумовне виконання постанови, винесеної по справі [23, с.171].

Проаналізувавши вищевикладене, можна дійти висновку, що, не зважаючи на окремі відмінності, які не мають принципового характеру, стадії, суб’ єкти, процедури розгляду адміністративних справ є важливою характеристикою адміністративного процесу. Вони чітко відображають сам процес провадження, враховуючи також окремі дії та операції, які здійснюються у процесі реалізації матеріальних норм адміністративного права.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення адміністративного процесу.

2. У чому полягає відмінність адміністративно-процесуальних норм від матеріальних норм адміністративного права?

3. Розкрийте зміст принципів адміністративного процесу.

4. Дайте визначення поняття стадії адміністративного процесу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 3. Стадії адміністративного процесу (адміністративного провадження)